Mieszko Olszewski PhD na NoAutomata zdjęcie.

Kreatywność: definicja kreatywności i często zadawane pytania (💡)

Czytaj w 24 min.
Autor: Mieszko Olszewski
📅 27 kwietnia 2024
NoAutomata.com Kreatywność w Organizacji na Linked-in logo.
Obserwuj!

Twórczość towarzyszy nam od czasów prehistorycznych. Najstarsze obiekty, które można uznać za pierwsze dzieła sztuki, tzw. petroglify, pojawiły się już w okresie paleolitu. Ale przecież zdolność do innowacyjnego działania jest znacznie wcześniejsza, a być może nawet immanentnie związana z gatunkiem ludzkim – przynależna homo sapiens. Jednak czym dokładnie jest kreatywność? Co można uznać za twórcze? W artykule omówimy różnice między pojęciami „kreatywność” i „twórczość”. Przedmiotem analizy będzie także definicja kreatywności ukazana z czterech odmiennych perspektyw. 

Kreatywność jest źródłem postępu 

Kreatywność transformuje otaczający nas świat – nieustannie, każdego dnia. Jak wskazuje brytyjski pisarz i badacz przemysłów kreatywnych, John Howkins, w czasach nam współczesnych – czasach gospodarki kreatywnej – 💡 Kreatywność - czym jest kreatywność? twórcze myślenie jest źródłem ważnych przemian społecznych i ekonomicznych (Howkins, 2007): ⚠ Kreatywność jako zasób organizacji. kreatywność jest najważniejszym surowcem i najcenniejszym ekonomicznie produktem.

📦 Kreatywne pomysły. Produkty kreatywności – przyjmując postać własności intelektualnej, a przez własność intelektualną prawo rozumie nie tylko patenty, ale wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej – stały się 💸 Twórczość jako zasób organizacji. nową walutą ery informacji oraz najważniejszym surowcem i najcenniejszym ekonomicznie towarem 15 sektorów działalności twórczych. Twórczość jest także obecna na wszystkich poziomach biznesu, od zarządzania firmą, aż po rozwój, branding i kształtowanie nowego produktu. Natomiast w odniesieniu do zmian społecznych, 🎓 Kreatywność człowieka, klasa kreatywna. kreatywni, pomysłowi ludzie stali się bardziej potężni niż ludzie pracujący przy maszynach, a w wielu przypadkach także ci, którzy te maszyny posiadają.

Czym jest kreatywność? Definicja kreatywności oraz jej znaczenie - Richard Florida.
Ilustracja 1. Kreatywność transformuje otaczający nas świat. Źródło: Florida, 2010.

Twórczość fascynuje – rozpala emocje, wzbudza ferment, skłania do refleksji, ułatwia życie. W formie nowych wynalazków stanowi przedmiot admiracji pasjonatów postępu naukowego, jest także obiektem kultu, a niekiedy także pożądania wielbicieli sztuki, i to zarówno tej 🎭 Twórczość w organizacji. wysokiej – elementy kreatywności znajdziemy bowiem w awangardowych, sonorystycznych kompozycjach 🎶 Henryka Mikołaja Góreckiego czy w pracach malarskich 🖼 Ewy Juszkiewicz – jak i 🎥 popularnej – w filmach Marvela, książkach Stevena Kinga czy grach opartych na „Sadze o Wiedźminie” Andrzeja Sapkowskiego. Ostatecznie, niektórzy konsumenci – tzw. konsumenci innowatorzy (innovators) i prekursorzy (early adopters), w rozumieniu Everetta Rogersa (2010) – podchodzą co najmniej entuzjastycznie do wszelkich nowinek technologicznych, z których niektóre, jak np. produkty oparte na 🥽 technologii rozszerzonej rzeczywistości, stanowią żywotny przykład kreatywnego talentu.  

Czym jest kreatywność? Definicja. Obrazy Ewy Juszkiewicz.
Ilustracja 2. Kreatywność oczami Ewy Juszkiewicz, jednej z najbardziej cenionych młodych artystek w Polsce. Źródło ilustracji: zawszepomorze.pl

Kreatywność jest pojęciem wieloznacznym, trudnym do zdefiniowania

Chociaż kreatywne pomysły, szczególnie, gdy wywołują 🤯 Kreatywne pomysły wywołują reakcję emocjonalną. efekt zaskoczenia (czyli tzw. efekt wow!) ekscytują i inspirują, trudno jest jednoznacznie określić dlaczego. Kreatywność to pojęcie złożone i wieloznaczne, co sprawia, że w pewnym zakresie jest również trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Ponieważ 📚 Twórczość jest obiektem zainteresowania wielu nauk. twórczość jest obiektem zainteresowań wielu nauk, w tym psychologii, pedagogiki, zarządzania, filozofii, antropologii, nauki o poznaniu, historii sztuki (itd.), niezwykle trudne jest znalezienie interdyscyplinarnego konsensusu – każda z tych dyscyplin, niejako z konieczności, nieco inaczej definiuje to zjawisko, patrząc na nie z nieco odmiennej, bo swojej własnej perspektywy. W tym artykule spróbujemy omówić fenomen kreatywności nieco dokładniej, jak również podać najlepszą (chociaż wciąż do pewnego stopnia niedoskonałą) 🧾 Definicja kreatywności - czym jest kreatywność? definicję zjawiska.

Jaka jest etymologia słowa „kreatywność”?

Termin 💡 Kreatywność - czym jest kreatywność? kreatywność wywodzi się z łacińskiego słowa creatio lub creatus (powodować wzrost). Słowo to posiada najprawdopodobniej korzenie indoeuropejskie (ker lub kere – rosnąć) (Weiner, 2000). Wyraz „kreatywność” trafił do języka polskiego poprzez słowo kreacja, które funkcjonowało w polszczyźnie od dawna (odnotowuje je m.in pochodzący z początku XIX wieku Słownik języka polskiego opracowany przez Samuela Bogusława Lindego), jako zapożyczenie z łaciny w ściśle określonym znaczeniu: mianowanie kogo czym, a wywodzony od niego przymiotnik kreacyjny jako: zdolny do tworzeniatwórczy. Natomiast słowa kreatywny kreatywność występują dopiero w słownikach z drugiej połowy XX wieku (np. w powstającym w latach 1978–1981 Słowniku języka polskiego pod red. Mieczysława Szymczaka), a jako źródło etymologiczne podaje się w nich zazwyczaj język angielski. W języku polskim istnieje także wyraz bliskoznaczny – „twórczość”. O ile kreatywność jest słowem stosunkowo młodym, wyraz twórczy jest obecny w polszczyźnie od bardzo dawna. Wywodzi się bowiem od prasłowiańskiego czasownika tvoriti oznaczającego „powodować powstanie czegoś; robić, czynić; formować, kształtować” (Udzik, 2006).

Czy kreatywność i twórczość to to samo?

Niektórzy polscy badacze tematu uznają, że 🧠 Kreatywność a twórczość - jakie są różnice? kreatywność jest pojęciem określającym cechę przynależną wyłącznie jednostce, natomiast 🎞 twórczość odnosić się może zarówno do wytworu, cechy osoby oraz miejsca, w którym akt twórczy się odbywa, jak i procesu prowadzącego do określonych rozwiązań. Spróbujmy wytłumaczyć to na przykładzie. Będziemy zatem mogli mówić o 👤 Kreatywność człowieka. kreatywnym lub twórczym naukowcu, mając na myśli jego zdolność do tworzenia nowych odkryć i wynalazków, ale już tylko o 💊 Wytwory kreatywności. twórczym wynalazku (wynalazku w jakiś sposób oryginalnym, np. o lekach przeciwnowotworowych opartych na wektorach wirusowych), o 🏭 twórczym miejscu (np. ośrodku badawczym, w którym nasz naukowiec dokonał odkrycia leku) oraz o 🌪 Kreatywność w procesie twórczym. twórczym procesie (procesie poznawczym, ale także organizacyjnym), który do powstania tego wynalazku skutecznie doprowadził.

Osobiście uważam, że powyższe rozróżnienie jest do pewnego stopnia słuszne, ale niekiedy trudne w praktycznym zastosowaniu – np. językowym, szczególnie, gdy twórczość stanowi temat rozważań, jak w przypadku tego artykułu (wygodniej jest jednak traktować oba pojęcia jako synonimy).

Kreatywność a twórczość - różnice definicyjne - plansza.
Ilustracja 3. Kreatywność jest pojęciem określającym cechę przynależną twórczej jednostce.  Twórczość dnosić się może do wytworu, cechy osoby oraz miejsca, w którym akt twórczy się odbywa, jak i kreatywnego procesu prowadzącego do określonych rozwiązań. Źródło ilustracji: NoAutomata.com

Definicja kreatywności z różnych perspektyw

W osobnym artykule przedstawiono cztery aspekty interpretacji twórczości – tzw. model 4P. Model ten zakłada, że na kreatywność spojrzeć można przynajmniej z kilku wzajemnie uzupełniających się perspektyw: osoby twórcy, produktu twórczości, procesu twórczości oraz czynników warunkujących proces tworzenia.

👤 Kreatywność - czym jest kreatywność? Zgodnie z perspektywą pierwszą, niektórzy badacze zjawiska próbują zrozumieć, jakie cechy indywidualne są właściwe jednostkom twórczym (posiadającym pewien dorobek twórczy) oraz jakie cechy świadczą o twórczym potencjale, gdy rzeczywistych osiągnięć brakuje. Badaniu poddawane są między innymi: cechy temperamentu, cechy osobowości, cechy afektywne, cechy intelektu, cechy behawioralne itd. Definicja kreatywności oparta o osobę twórcy jest trudna do sformułowania, bowiem wyniki badań empirycznych nie są jednoznaczne – niekiedy to pewne szczególne kombinacje cech (konstelacje cech, jak nazywa to zjawisko Mark Runco) sprawiają, że niektóre osoby wykazują się ponadprzeciętną kreatywnością.

🔍 Więcej na temat cech osób kreatywnych przeczytasz tutaj

🔮 Perspektywa druga jest skoncentrowana na własnościach, które wyróżniają produkty twórczego myślenia od wytworów myślenia innego rodzaju, np. konwergencyjnego, logicznego – a zatem z definicji o odtwórczym charakterze. Definicja kreatywności oparta na produkcie twórczości uznawana jest za najbardziej użyteczną, bowiem stosunkowo łatwo określić, w możliwie obiektywny sposób, czy dany product jest twórczy, czy też nie – np. korzystając z tzw. techniki oceny konsensualnej (Amabile, 1996).  

🌪 Perspektywa trzecia analizuje twórczy proces oraz jego składowe, przy czym proces twórczości należy rozumieć, jako proces psychiczny prowadzący do wytworzenia twórczych idei (Nęcka, 2012). Przedmiotem zainteresowania jest w tym przypadku struktura procesu twórczości, czyli ogólne zasady jego budowy i przebiegu, ale również interakcje tegoż procesu z innymi procesami poznawczymi, m.in.: uwagą, percepcją, pamięcią, motywacją, uczeniem się oraz ze stanami emocjonalnymi. W dyscyplinie zarządzania perspektywa procesu twórczości bada także procesy organizacyjne (w rozumieniu czynnościowym), których celem jest zaprojektowanie odpowiedniej struktury twórczych działań i sterowanie ich przebiegiem. Definicje kreatywności oparte o aspekt procesualny nie są czymś niezwykłym, jednak ich wartość poznawcza jest niekiedy dość ograniczona. Poniżej przykład definicji twórczości organizacyjnej autorstwa Katarzyny Bratnickiej (2015b, s. 24):

📌 Przykład: Twórczość organizacyjna jest procesem generowania idei nowych i potencjalnie użytecznych dla integrowania, budowania i rekonfigurowania strategicznego potencjału organizacji (zasobów i zdolności podstawowych) w celu wytworzenia i zawłaszczenia wartości.

🔍 Więcej na temat procesu kreatywności przeczytasz tutaj

🏭 Ostatecznie, perspektywa czwarta analizuje czynniki sprzyjające (tzw. stymulatory) i hamujące (tzw. inhibitory) procesom twórczości – czyli interakcje bądź relacje jakie zachodzą między człowiekiem a środowiskiem, którego go otacza (materialnym, społecznym, kulturowym). Trudno sformułować spójną definicję twórczości w oparciu o tą perspektywę – jej charakter jest bowiem raczej uzupełniający.

Definicja kreatywności - czym jest kreatywność? Narodziny nowego pomysłu.
Ilustracja 4. Definicja kreatywności – narodziny nowego i użytecznego pomysłu (oczami sztucznej inteligencji). Źródło ilustracji: Midjourney.com

Definicja kreatywności z perspektywy produktu twórczości

Twórczość definiowana jest zatem przez pryzmat większości z omówionych perspektywy. Od miejsca postawionego przez badacza akcentu zależy metoda badawcza oraz sposób interpretacji zjawiska (Batey, 2012). Najczęściej jednak formułuje się definicje w oparciu o perspektywę drugą – produktu twórczości. Jak wskazują badacze, kategoria badań oparta na aspekcie atrybutywnym (produktu twórczości) uznawana jest za wysoce obiektywną i podlegająca metodom naukowym (Runco, 2004). Trzeba jednak pamiętać, że o ile twórcze wytwory, np. wynalazki, publikacje, kompozycje muzyczne, z założenia mają charakter raczej „namacalny” i jako takie podlegają metodom naukowym, o tyle ich analiza niewiele mówi o twórczym procesie, który doprowadził do ich powstania, a także o osobowości czy innych cechach ich twórcy. Z tej perspektywy nie można także badać twórczych wytworów osób, które jeszcze nie zrealizowały swojego potencjału, np. dzieci (Kozbelt i in., 2010). Z powyższych względów większość badaczy formułuje definicje w oparciu o produkt twórczości, a jednocześnie próbuje zrozumieć proces, który przyczynił się do jego powstania (Milliken i in., 2003).

Standardowa Definicja Kreatywności

Na szczęście badacze statecznie doszli do pewnego konsensusu. Produkt twórczości definiuje się najczęściej jako taki, który cechuje się koniunkcją dwóch cech: 🎁 Definicja kreatywności - czym jest kreatywność? nowości (lub oryginalności) oraz 🔧 Definicja kreatywności - czym jest kreatywność? użyteczności (lub wartości, adekwatności, dopasowania, odpowiedniości, efektywności itd.). Tak pojmowana definicja kreatywności określana jest mianem 💡 Standardowa definicja kreatywności. Standardowej Definicji Twórczości (Runco i Jaeger, 2012), a jej sformułowanie przypisuje się Morrisowi Steinowi (1953).

Standardowa definicja kreatywności - czym jest kreatywność? Plansza.
Rysunek 1. Zgodnie z tzw. Standardową definicją kreatywności, za kreatywny uznajemy taki wytwór twórczego działania, który jest jednocześnie nowy i użyteczny. Źródło ilustracji: NoAutomata.com

⚠ Jak zdefiniować kreatywność? Oba kryteria są niezbędne. Jeżeli coś nie jest nowe, wyjątkowe, unikalne, jest powszechne, przyziemne bądź konwencjonalne. Jeżeli coś jest nowe a nie jest użyteczne, może równie dobrze być bezużytecznym rezultatem przypadkowego, stochastycznego procesu (Runco i Jaeger, 2012). Przecież rysunek dwulatka, jak również i malarski obrazek szaleńca mogą ostatecznie – w pewnym kontekście – zostać uznane za oryginalne (prawdopodobnie będą do pewnego stopnia nowatorskie, czyli rzadkie, tj. statystycznie nieczęste), lecz nie świadczy to o ich twórczym charakterze – są on raczej dziełem przypadku (albo proces, który do nich doprowadził jest dla nas tajemnicą).

Definicja kreatywności: kreatywność a szaleństwo. Yayomi Kusama.
Ilustracja 5. Yayoi Kusama jest najwybitniejszą artystką japońską i najdroższą artystką na świecie. Od 1977 roku mieszka w tokijskim szpitalu psychiatrycznym (cierpi na schiozofrenię). Źródło ilustracji: architecturaldigest.com

📌 Czym jest kreatywność? Przykład: strategia organizacji może być 🔧 użyteczna dla menedżerów, adekwatna do pewnego kontekstu rynkowego, pozycji przedsiębiorstwa, posiadanych zasobów itd. Strategia użyteczna nie musi być jednak nowa lub oryginalna, może stanowić eklektyczną kontynuację działań przeszłych, historycznych, co może zostać uznana za pożądane i sytuacyjnie właściwe. Strategia organizacji może być jednak także 🎁 nowatorska, do pewnego stopnia oryginalna, uwzględniać pierwiastek twórczy, dzięki któremu organizacja uzyska lub utrwali przewagę konkurencyjną. Jednocześnie, trudno sobie wyobrazić strategię bezużyteczną, np. nieadekwatną do możliwości przedsiębiorstwa, lub zupełnie bezwartościową z punktu widzenia jej założeń i celów. Nowatorska strategia wejścia na rynek wysokich technologii lotniczych i kosmicznych byłaby prawdopodobnie całkowitym absurdem dla organizacji operującej w branży produktów AGD. 

Obecnie Standardowa definicja kreatywności posiada pozycję dominującą (Mumford, 2003) i jest stosowana przez czołowych badaczy przedmiotu zarówno w psychologii, jak i w naukach o zarządzaniu.

🔍 Na temat alternatywnych definicji kreatywności przeczytasz tutaj

Definicja kreatywności - czym jest kreatywność? Kolory kreatywności.
Ilustracja 6. Jeżeli coś nie jest nowe, wyjątkowe, unikalne, jest powszechne, przyziemne bądź konwencjonalne. Jeżeli coś jest nowe a nie jest użyteczne, może równie dobrze być bezużytecznym rezultatem przypadkowego procesu. Źródło ilustracji: Midjourney.com

Nowa fala: dynamiczna defnicja kreatywności

Standardowa Definicja Kreatywności ma charakter 🕐 statyczny – w danym momencie (punkcie na osi czasu) albo coś jest kreatywne (tj. nowe i użyteczne), albo kreatywne nie jest. Tymczasem kreatywność można rozpatrywać także w ujęciu 🚀 Dynamiczna definicja kreatywności. dynamicznym (Corazza, 2016; Corazza i Lubart, 2020), jako rozciągnięty w czasie proces. To co w danym momencie wydaje się niedostatecznie kreatywne, może zostać uznane za twórcze w innym momencie – w ujęciu dynamicznym pod uwagę brany jest także 💡 Czym jest twórczość? kontekst, np. społeczny czy kulturowy, który stanowi punkt odniesienia dla oceny nowych idei. Każdy produkt twórczości (pomysł, rozwiązanie) ma zatem pewien 💡 Kreatywność potencjalna. potencjał oryginalności i efektywności, który może zostać zrealizowany (dostrzeżony) teraz lub w przyszłości. Ponadto, nawet jeżeli dany rezultat twórczego działania rzeczywiście nie jest satysfakcjonujący, to nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że proces, który do niego doprowadził, nie był kreatywny; fakt, że zespół siatkarzy nie wygrał meczu, nie oznacza, że nie uczestniczył w grze! Co więcej, niekreatywny pomysł może stanowić twórcze tworzywo, budulec dla pomysłów, które powstaną w jego następstwie i za jego sprawstwem (por. nadbudowywanie, współtworzenie oraz pomysły kolektywne). Czy zatem nie powinien zostać uznany za twórczy skoro doprowadził do powstania rezultatu autentycznie wybitnego?

Dynamiczna definicja kreatywności - czym jest kreatywność? Plansza NoAutomata.
Ilustracja 7. Dynamiczne ujęcie kreatywności. W dynamicznym ujęciu każdy wytwór twórczości posiada potencjał, aby zostać uznany za kreatywny. Źródło ilustracji: NoAutomata.com

W tym nowym dynamicznym ujęciu kreatywność rozumie się właśnie jako coś potencjalnego, co w danej sytuacji może zostać dostrzeżone lub nie, a także sytuacje, w których proces nie zakończył się w sposób rozstrzygający (tzw. creative inconclusiveness), co oznacza, że jego rezultaty nie mogą zostać ocenione w danym momencie jako dostatecznie oryginalne i efektywne.

Kreatywność: 💡 FAQ, czyli rzetelne odpowiedzi na często zadawane pytania! 

Kreatywność jest zjawiskiem niezwykle złożonym – trudnym do zdefiniowania i wyjaśnienia. Jest to także fenomen fascynujący – to właśnie niebywałej i niepowtarzalnej zdolności człowieka do twórczego myślenia zawdzięczmy postęp cywilizacyjny: wynalazki, dzieła sztuki, postęp… Chcąc przybliżyć intrygujący świat teorii kreatywności także mniej zaawansowanym czytelnikom, zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (💡 FAQ). Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj odpowiedzi także i na swoje. 

Termin 💡 kreatywność wywodzi się z łacińskiego słowa creatio lub creatus (powodować wzrost). Słowo to posiada najprawdopodobniej korzenie indoeuropejskie (ker lub kere – rosnąć) (Weiner, 2000). Słownik języka polskiego definiuje termin kreatywność jako cechę kogoś, kto tworzy lub wymyśla coś oryginalnego oraz jako cechę czegoś (np. wynalazku, pomysłu), która świadczy o czyjejś zdolności do tworzenia lub wymyślania czegoś oryginalnego.

Niektórzy polscy badacze uznają, że kreatywność jest pojęciem określającym cechę przynależną jednostce, natomiast twórczość odnosić się może zarówno do wytworu, cechy osoby oraz miejsca, w którym akt twórczy się odbywa, jak i procesu prowadzącego do twórczych rozwiązań. Podział ten nie jest jednak ściśle przestrzegany i w literaturze przedmiotu doszukać się możemy także wyrażeń typu „kreatywny proces” czy „kreatywne miejsce”.

Zgodnie z tzw. standardową definicją kreatywności (Runco i Jaeger, 2012), za twórczy uznaj się taki wytwór (produkt twórczego procesu), który spełnia dwa kryteria – jest jednocześnie :

 1. 💡 nowy (tj. oryginalny, unikalny, nowatorski) oraz
 2. 💡 użyteczny (tj. wartościowy, adekwatny, dopasowany, odpowiedni, efektywny).

Oba kryteria są niezbędne. Jeżeli coś nie jest nowe, wyjątkowe, jest powszechne, przyziemne bądź konwencjonalne. Jeżeli natomiast coś jest nowe, ale nie jest także użyteczne, może równie dobrze być bezwartościowym rezultatem całkowicie przypadkowego procesu. Malunek dziecka może być nowatorski, ale nie zostanie uznany za dzieło sztuki (nie jest odpowiednio unikalny, wartościowy).

Na kreatywność można spojrzeć z przynajmniej czterech różnych perspektyw – są to tzw. aspekty kreatywności, o których pisaliśmy tutaj (omawiając tzw. model 4P). Tradycyjnie (Rhodes, 1961), za twórczy (kreatywny) może zostać uznany (Nęcka, 2012):

 1. (product) materialny lub niematerialny wytwór aktywności ludzkiej* (np. pomysł, idea),
 2. (process) proces prowadzący do powstania twórczego wytworu,
 3. (person) osoba lub grupa osób (np. zespół badawczy, projektowy, artystyczny),
 4. (place) otoczenie (klimat, środowisko), sprzyjające lub szkodliwe dla twórczości.

*W literaturze toczy się obecnie debata na temat kreatywności sztucznej inteligencji, a badacze coraz częściej za twórcze uznają także wytwory autonomicznych maszyn (Vinchon, 2023).

Kreatywność to cecha osoby lub sztucznej inteligencji – to zdolność do generowania (wymyślania, stwarzania) wytworów (np. idei, rozwiązań, pomysłów, koncepcji, dzieł) charakteryzujących się koniunkcją dwóch cech – nowości i użyteczności. O osobie (lub maszynie) powiemy, że jest kreatywna wtedy, gdy potrafi stworzyć wytwór, który jest jednocześnie oryginalny (nowatorski) i wartościowy (adekwatny, dopasowany itd.).

🔍 Dowiedz się więcej na temat cech osób kreatywnych.

Egalitarne podejście zakłada, że kreatywność jest cechą przynależną każdemu, chociaż w różnym stopniu (Guilford, 1950) – każdy przejawia pewną kreatywność, ale ludzie różnią się między sobą znacznie ze względu na nasilenie twórczych zdolności. Kreatywność jest zatem 💡 cechą ciągłą, czyli taką, która występuje w różnym nasileniu, od minimalnego, wręcz zerowego, do bardzo dużego, właściwego genialnym dziełom i ich autorom (Nęcka, 2012).

🔍 Więcej na temat poziomów twórczości przeczytasz tutaj.

Proces twórczy to proces psychiczny, który prowadzi do wytworzenia nowych i użytecznych idei. W kreatywnym myśleniu biorą udział twórcze operacje umysłowe, czyli składniki wykonawcze procesu twórczego. Do twórczych operacji umysłowych zalicza się m.in. łączenie / poszerzanie / transformowanie obiektów, abstrahowanie, myślenie analogią i myślenie metaforyczne. Jakość i efektywność twórczego procesu można istotnie poprawić stosując techniki kreatywności oraz strategie heurystyczne.

🔍 Dowiedz się więcej na temat procesu kreatywnego.

Kreatywność tylko w niewielkim stopniu wynika z różnic genetyczno-epigenetycznych. Jest wiele innych czynników, które istotnie wpływają na twórcze zdolności człowieka. Należą do nich m.in. inteligencja ogólna i inteligencja emocjonalna, temperament, osobowość, wyobraźnia (twórcze zdolności wyobrażeniowe), wiedza, motywacja, a także umiejętności i doświadczenie związane z twórczością i kreatywnym myśleniem. Wszystkie te czynniki współgrają ze sobą, a ich szczególne konstelacje uprawdopodabniają wystąpienie u człowieka zachowań twórczych. W tym rozległym zbiorze czynników szczególnie istotna jest motywacja, która stanowi rodzaj paliwa napędzającego twórcze poszukiwania – twórczą aktywność.

🔍 Dowiedz się więcej na temat cech osób kreatywnych

Chociaż zbiór czynników decydujących o kreatywności człowieka wciąż pozostaje nieodgadnioną zagadką, to jednak naukowcy przyznają jednogłośnie – kreatywni ludzie posiadają pewien zestaw wspólnych cech, który ich odróżnia od osób mniej twórczych.

A oto najczęściej wymieniany zestaw cech ludzi kreatywnych:

📌 Ludzi kreatywnych cechuje ciekawość – pragnienie poszukiwania, badania, uczenia się,

📌 Ludzi kreatywnych cechuje otwartość na nowe doświadczenia, na zmiany,

📌 Ludzi kreatywnych cechuje samotranscendencja – dążenie do przekraczania ograniczęń,

📌 Ludzi kreatywnych cechuje przekonanie o twórczej samoskuteczności (creative self-efficacy),

📌 Ludzi kreatywnych cechuje nonkonformizm, niezależność, autonomia działania,

📌 Ludzi kreatywnych cechuje tolerancja wobec bodźców wieloznacznych i wobec złożoności,

📌 Ludzi kreatywnych cechuje proaktywność, wytrwałość i konsekwencja,

📌 Ludzie kreatywni cenią sobie kreatywność i tam też intencjonalnie inwestują swój wysiłek,

📌 Ludzie kreatywni reagują na problemy poszukując nowych, nierutynowych, niekonwencjonalnych rozwiązań.

Należy pamiętać, że kreatywność człowieka ma wiele twarzy, czym innym jest bowiem twórczość artystyczna, czym innym twórczość naukowa, a jeszcze czym innym np. kreatywność w biznesie (Feist, 1998). Ponadto, twórcze osoby mają złożoną osobowość i dlatego o potencjale człowieka mogą decydować pewne szczególne, nietypowe połączenia cech (Runco, 2014).

🔍  Dowiedz się więcej na temat cech osób kreatywnych

Nie, nie istnieje 🧬 gen kreatywności. Na kreatywność człowieka wpływ ma wiele różnych genów, których sumaryczne (addytywne) oddziaływanie odpowiada za unikalny biologiczny (genetyczny) potencjał twórczy danego człowieka. Należy pamiętać, że kreatywny potencjał tylko w niewielkim stopniu wynika z posiadanego przez nas podłoża genetycznego, a na fenotyp kreatywności istotny wpływ ma także środowisko (np. edukacja, wychowanie, zeitgeist itd.) (Barbot i Eff, 2019).

Kreatywność - co to znaczy i skąd się bierze? Czy istnieje gen kreatywności?
 Czy kreatywność jest wrodzona? Czy istnieje „gen kreatywności” Źródło: Midjourney.com

Do pewnego stopnia tak – kreatywność jest 🧬 wrodzona. Niektóre badania sugerują, że określone geny mogą istotnie wpływać na niektóre aspekty twórczego myślenia, takie jak zdolność tworzenia nowych skojarzeń, zdolność używania metafor czy też przetwarzania informacji słuchowych (np. Ukkola-Vuoti, 2013; Moore, 2009). Metaanaliza Simontona (2008) sugeruje, że podłoże genetyczne odpowiada za kreatywność człowieka tylko w 10% – 20%, natomiast badania na bliźniakach, że wartość ta oscyluje wokół 22% (np. Bouchard i in., 1993; Velázquez i in., 2015).

Kreatywność nie jest tym samym, co inteligencja. Zdolności twórczych nie można zredukować do tradycyjnie rozumianej inteligencji. Istnieje tak zwana 💡 hipoteza progu, zgodnie z którą pozytywny związek korelacyjny między miarami twórczości i inteligencji istnieje, ale tylko w stosunku do osób o ilorazie inteligencji nie wyższym niż około 120. Hipoteza progu ma jednak przeciwników, a dowody na istnienie takiej granicy są także dość ograniczone. Najnowsze badania wskazują, że inteligencja jest nie tylko dobrym predyktorem kreatywności, ale także niezbędnym, chociaż niewystarczającym warunkiem indywidualnie obserwowalnych kreatywnych zachowań i osiągnięć (Karwowski i in., 2016). Opracowanie metaanalityczne z 2021 roku wskazuje na silny związek pomiędzy inteligencją a myśleniem dywergencyjnym – jednym z elementów kreatywności (Gerwig i in., 2021).

Kreatywność zaliczana jest do kompetencji miękkich. Ponieważ w ostatnich latach dynamicznie rośnie rola sztucznej inteligencji, a co za tym idzie także zagrożenie automatyzacją procesów biznesowych i produkcyjnych, wzrasta również znaczenie kreatywności. W raporcie Światowego Forum Ekonomicznego, pt. The Future of Jobs Report 2023, kreatywność uznana została za 💡 drugą najważniejszą umiejętność, która wymagana jest obecnie, tj. w 2023 roku, na rynku pracy. Eksperci uczestniczący w badaniu ŚFE zgodnie przewidują, że 💡 znaczenie kreatywnego myślenia ma zdecydowanie wzrosnąć w przeciągu najbliższych pięciu lat (WEF, 2023). Podobnego zdania są także badacze akademiccy (Poláková i in., 2023):

Our literature review revealed that the most frequently mentioned soft skills addressed as highly demanded in the future are communication skills, problem solving, creativity, critical thinking, teamwork, and lifelong learning.

Kreatywność jest także jedną z 💡 czterech kluczowych kompetencji (4K) opisanych przez Jérémiego Lamri w książce pt. Kompetencje XXI wieku. Kompetencje te to: krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja oraz kooperacja. Kompetencje te Lamri określa jako najmniej skomputeryzowane umiejętności w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Szereg badań naukowych (empirycznych) sugeruje dość jednoznacznie, że kreatywny warsztat, tj. umiejętności związane z rozwiązywaniem tzw. otwartych problemów, można doskonalić poprzez szkolenia i treningi – z korzyścią dla kreatywności jednostki (np. Scott i in., 2004). Co zrobić, aby pobudzić kreatywność i wytrenować twórcze umiejętności? Oto kilka możliwości:

 1. Pogłębiaj wiedzę specjalistyczną: nie sposób być kreatywnym nie mając pojęcia o temacie,
 2. Poszukuj inspiracji: poszukuj inspiracji i pomysłów poza obszarem swojej specjalizacji.
 3. Czytaj na temat kreatywności: stosuj techniki kreatywnego rozwiązywania problemów,
 4. Pracuj nad sobą: bądź otwarty na zmiany, na nowe idee i nowe doświadczenia,
 5. Bądź reformatorem: aktywnie poszukuj kreatywnych, niekonwencjonalnych rozwiązań.
 6. Trenuj: regularnie ćwicz swój mięsień kreatywności, każda okazja jest dobra!
 7. Bądź uważny: zwracaj uwagę na nowe pomysły, zapisuj je, rozmawiaj na ich temat.
 8. Rób przerwy: kreatywność wymaga czasu, rób przerwy inkubacyjne w trakcie pracy!

Podsumowując, każdy człowiek może nauczyć się korzystać z posiadanego potencjału twórczego,  ponieważ kreatywność jest cechą przynależną każdemu (jest cechą ciągłą).

🔍 Więcej na temat poziomów twórczości przeczytasz tutaj.

Kreatywność rozwija przede wszystkim praktyka, czyli tworzenie. Im więcej czasu poświęcisz na twórczość, tym więcej wartościowych doświadczeń zbierzesz i więcej się nauczysz. Jednak praca to nie wszystko – musisz znać szerszy jej kontekst, aktualne trendy oraz podejścia innych twórców. Dlatego warto zadbać o twórczą stymulację oraz różnorodne inspiracje – także z obszarów, które nie mają bezpośredniego związku z dziedziną twórczości, w której się specjalizujesz. Zadbaj o bodźce, które napędzą twój mózg do kreatywnego myślenia – bądź uczestnikiem i odbiorcą świata sztuki, zapoznaj się z wytworami kreatywności innych osób, spróbuj zrozumieć, jak doszli oni do takich właśnie rezultatów… I nie bój się eksperymentów – rozwój następuje zwykle przez 💡 twórczą destrukcję istniejącego status quo.

Kreatywność zabija przede wszystkim błędne nastawienie – niewiara we własne siły oraz lęk przed oceną. Niska 🍄 samoocena może spowodować, że w ogóle nie podejmiemy twórczego działania, zaś lęk uniemożliwić podzielenie się jego rezultatami z innymi. Kreatywność wymaga ponadto 💡 czasu, i 💡 cierpliwościbadania empiryczne sugerują, że wraz z ilością wygenerowanych pomysłów rośnie ich oryginalność; nie poddawaj się zatem, gdy napotkasz pierwsze trudności – bądź wytrwały i konsekwentny. Kreatywność hamuje również schematyczne myślenie, 🍄  dogmatyzm, 🍄  konformizm, 🍄  konserwatyzm, których efektem jest deprecjonowanie bądź całkowite odrzucenie pomysłów spoza akceptowanej przez daną jednostkę przestrzeni alternatyw (w przypadku organizacji jest to tzw. 💡 syndrom NIH). Barierą dla twórczego myślenia może być także 🍄 perfekcjonizm (Goulet‐Pelletier i in, 2022), którego efektem jest niska elastyczność myślenia, oraz nadmierne oczekiwania, którego efektem jest 🍄 napięcie i 🍄 stres (Byron i in., 2010). Warto takżę pamiętać o sprzyjającym środowisku pracy – a więc takim, które zapewnia poczucie 💡 bezpieczeństwa psychospołecznego, które oferuje wsparcie oraz obfituje w twórcze wyzwania.

🔍 Więcej na temat sztywności myślenia przeczytasz tutaj.

Kreatywność - co to znaczy i skąd się bierze? Co hamuje kreatywność?
Kreatywność hamuje m.in. dogmatyzm, konformizm, konserwatyzm, perfekcjonizm, napięcie, stres, niska samoocena. Źródło: Midjourney.com

Kreatywność w pracy to tworzenie nowych i użytecznych pomysłów lub rozwiązań w środowisku pracy. O ile w zaciszu własnego domu kreatywność ma zwykle charakter indywidualny – dotyczy jednostki, tj. samotnego twórcy, w miejscu pracy jest ona analizowana także na poziomie grupy (zespołu) oraz organizacji. Wszystkie poziomy na siebie nawzajem oddziaływują i z tego względu 💡 zarządzanie kreatywnością jest obszarem niewykle złożonym – wymaga podejścia holistycznego i dogłębnej znajomości tematu.  

🔍 Więcej na temat zarządzania kreatywnością w organizacji przeczytasz tutaj.

💡 Kreatywność kolektywna (collective creativity) jest wynikiem twórczej pracy w grupie. W przebiegu kreatywnego procesu, np. ko-kreacji, uczestnicy integrują lub transformują pomysły innych osób, a także nadbudowują na nich. Efektem kreatywności kolektywnej są tzw. kreatywne pomysły kolektywne (creative collective ideas), których istotą jest współautorstwo – wytworzenie takiego pomysłu jest możliwe tylko i wyłącznie w warunkach działania zespołowego, indywidualni uczestnicy procesu twórczego nie byliby w stanie opracować go niezależnie od siebie, tj. w izolacji (Kurtzberg i Amabile, 2001; Hargadon i Bechky, 2006; Dahlin, 2011). Pomysły kolektywne są najczęściej najbardziej oryginalne i najbardziej użyteczne – w wyniku twórczego działania dochodzi bowiem do zjawiska 💡 kreatywnej synergii (Baruah i Paulus, 2008), czyli protwórczego zderzenia zróżnicowanych zasobów wiedzy, postaw, wartości i perspektyw (Skilton i Dooley, 2010). Należy zaznaczyć, że rezultatem burzy mózgów może (ale nie musi) być kreatywność kolektywna.

🔍 Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat twórczości kolektywnej oraz twórczości zespołu.

Kreatywność - czym jest i skąd się bierze? Efekt kreatywnej synergii w grupie.
Kreatywna synergia to protwórcze zderzenie zróżnicowanych zasobów wiedzy, postaw, wartości i perspektyw.  Źródło: Midjourney.com

Tak, na kreatywność możemy spojrzeć również, jako ważny element w systemie wartości osoby. Taka osoba będzie wysoce cenić i szanować kreatywność – jako pewną 💡 abstrakcyjną wartość in se – oraz wszelkie emanacje, egzemplifikacje kreatywności, tj. pomysły, koncepcje, rozwiązania itd. Jest także bardzo prawdopodobne, że tego rodzaju osoba będzie również intencjonalnie inwestować czas i wysiłek w twórcze myślenie.

Na kreatywność ma wpływ bardzo wiele czynników. W miejscu pracy kluczowym elementem jest środowisko pracy – kultura organizacyjna i panująca w organizacji atmosfera (klimat). Niezwykle istotna jest także znajomość wzorcowych struktur procesu kreatywnego, a także mechanizmów, strategii i technik pobudzania generatywnego myślenia oraz technik warsztatowych, np. Liberating Structures. Aby skutecznie wspierać kreatywność w grupie, warto zrozumieć złożoną naturę m.in. procesów społecznych, poznawczych, motywacyjnych i afektywnych, które wpływają na jakość i efektywność działań o charakterze twórczym.

Kreatywność ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku problemów otwartych, o słabo określonej strukturze, problemów złośliwych, wymagających wglądu oraz rozwiązań nowych i użytecznych. Problemy tego rodzaju dopuszczają wiele różnych alternatywnych rozwiązań, z których każde może być poprawne. Ich rozwiązanie angażuje przede wszystkim procesy myślenia rozbieżnego (dywergencyjnego).

🔍 O rodzajach twóczych problemów (wymagających kreatywności) przeczytasz tutaj.

Wskazówki praktyczne / Implications

Podsumowując, kreatywność definiowana jest jako to co nowe i użyteczne zarazem. Ta tzw. standardowa definicja kreatywności, chociaż wciąż niedoskonała, jest powszechnie akceptowana. Warto to wiedzieć, ponieważ wniosek ten ma istotne implikacje z punktu widzenia praktycznego, m.in. zarządzania kreatywnością organizacji.

💡 Definicja kreatywności - czym jest kreatywność? Wskazówka 1. → Możemy mówić o różnych poziomach oraz różnych proporcjach użyteczności i nowości pomysłów. W przebiegu analizy ich potencjału warto rozdzielić te dwie własności – na ile dana koncepcja jest użyteczna, a na ile nowa, oryginalna?

💡 Jakie cechy posiada kreatywność? Wskazówka 2. Inne narzędzia sprzyjają myśleniu dywergencyjnemu i generowaniu pomysłów nowatorskich, a nieco inne myśleniu konwergencyjnemu i poszukiwaniu rozwiązań użytecznych. Należy odpowiednio je dobierać, w zależności od postawionego celu – niekiedy trudno je ze sobą pogodzić, te dwa tryby pod pewnymi względami się wykluczają (czyli należy działać zgodnie z powiedzeniem „nie łap dwóch srok za ogon”).

💡 Definicja kreatywności - cechy kreatywności. Wskazówka 3. Trzeba pamiętać, że ocena użyteczności nie jest wyłącznie uzależniona od kontekstu działań organizacji, ale także od tzw. 👁 dominującej logiki organizacji (Bettis i Prahalad, 1995) – czyli 🧬 DNA organizacji, które jest źródłem rutyn i procedur działania firmy (Obłój i Zhang, 2011), genezą norm i zasad kierujących działaniami menedżerów. Jak wskazuje Bratnicka, kadra zarządzająca ukierunkowuje i monitoruje użyteczność idei tak, aby utrzymać przedsiębiorstwo na przyjętej ścieżce strategicznego rozwoju (2015b, s. 137). Oznacza to, że niekiedy za nie-użyteczne mogą zostać uznane pomysły o potencjalnie niezwykle wysokiej wartości, które jednak nie wpisują się w definicję użyteczności przyjętą przez kierownictwo organizacji, bowiem wykraczają poza przyjętą ramę, schemat poznawczy – innymi słowy „są nie do pomyślenia”, bowiem wymagałyby „totalnej rewolucji”, czyli zmiany paradygmatu, metod i sposobów działania. Trzeba mieć tego świadomość i uważać, aby swoistego rodzaju fiksacja poznawcza czy też tzw. 🛑 Blokady twórczego myślenia. syndrom not-invented-here (NIH) nie zniekształciła naszej zdolności do oceny użyteczności pomysłów.  

Referencje / References:

Amabile, T. (1996), Creativity in context: Update to the social psychology of creativity, Westview press, Boulder.

Barbot, B., Eff, H. (2019), The genetic basis of creativity: A multivariate approach, [w:] J. C. Kaufman, R. J. Sternberg (red.), The Cambridge handbook of creativity, Cambridge University Press, s. 132–147.

Baruah, J., Paulus, P. (2008), Effects of training on idea generation in groups, „Small Group Research”, t. 39, nr 5, s. 523-541.

Batey, M. (2012), The measurement of creativity: From definitional consensus to the introduction of a new heuristic framework, „Creativity Research Journal”, t. 24, nr 1, s. 55-65.

Bettis, R., Prahalad, C. (1995), The dominant logic: Retrospective and extension. „Strategic Management Journal”, s. 16, t. 1, s. 5-14.

Bouchard Jr, T. J., Lykken, D. T., Tellegen, A., Blacker, D. M., Waller, N. G. (1993), Creativity, heritability, familiarity: which word does not belong?, „Psychological Inquiry”, t. 4, nr 3, s. 235-237.

Bratnicka, K. (2015a), Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 212, s. 23-34.

Bratnicka, K. (2015b), Twórczość organizacyjna i efektywność organizacji – w kierunku ujęcia wielopoziomowego, „Problemy Zarządzania”, t. 13, nr 56, s. 131-143.

Byron, K., Khazanchi, S., Nazarian, D. (2010), The relationship between stressors and creativity: a meta-analysis examining competing theoretical models, „Journal of Applied Psychology”, t. 95, nr 1, s. 201-212.

Corazza, G. E. (2016), Potential originality and effectiveness: The dynamic definition of creativity, „Creativity Research Journal”, t. 28, nr 3, s. 258-267.

Corazza, G. E., Lubart, T. (2020), The big bang of originality and effectiveness: A dynamic creativity framework and its application to scientific missions, „Frontiers in Psychology”, t. 11, 575067.

Dahlin, E. (2011), There’s no “i” in innovation, „Contexts”, t. 10, nr 4, s. 22-27.

Feist, G. J. (1998), A meta-analysis of personality in scientific and artistic creativity, „Personality and Social Psychology Review”, t. 2, nr 4, s. 290-309.

Florida, R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Gerwig, A., Miroshnik, K., Forthmann, B., Benedek, M., Karwowski, M., Holling, H. (2021), The Relationship between Intelligence and Divergent Thinking—A Meta-Analytic Update, „Journal of Intelligence”, t. 9, nr 2(23).

Goulet‐Pelletier, J. C., Gaudreau, P., Cousineau, D. (2022), Is perfectionism a killer of creative thinking? A test of the model of excellencism and perfectionism, „British Journal of Psychology”, t. 113, nr 1, s. 176-207.

Guilford, J. (1950), Creativity, „American Psychologist”, t. 5, s. 444-454.

Hargadon, A., Bechky, B. (2006), When collections of creatives become creative collectives: A field study of problem solving at work, „Organization Science”, t. 17, nr 4, s. 484-500.

Howkins, J. (2007), The Creative Economy: How People Make Money From Ideas, Penguin, London.

Karwowski, M., Dul, J., Gralewski, J., Jauk, E., Jankowska, D., Gajda, A., Chruszczewski, M., Benedek, M. (2016), Is creativity without intelligence possible? A necessary condition analysis, „Intelligence”, t. 57, s. 105-117.

Kozbelt, A., Beghetto, R., Runco, M. (2010), Theories of creativity, [w:] J. Kaufman, R. Sternberg (red.), The Cambridge handbook of creativity, Cambridge University Press, s. 20–47.

Kurtzberg, T., Amabile, T. (2001), From Guilford to creative synergy: Opening the black box of team-level creativity, „Creativity Research Journal”, t. 13, nr 3-4, s. 285-294.

Lamri, J. (2021), Kompetencje XXI wieku. Kreatywność, Komunikacja, Krytyczne myślenie, Kooperacja, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.

Milliken, F., Bartel, C., Kurtzberg, T. (2003), Diversity and creativity in work groups, [w:] P. Paulus, B. Nijstad (red.), Group creativity: Innovation through collaboration, Oxford University Press, New York, s. 32-62.

Moore, D., Bhadelia, R., Billings, R., Fulwiler, C., Heilman, K., Rood, K., Gansler, D. (2009), Hemispheric connectivity and the visual-spatial divergent-thinking component of creativity, „Brain and cognition”, t. 70, nr 3, s. 267-72.

Mumford, M. (2003), Where have we been, where are we going? Taking stock in creativity research, „Creativity Research journal”, t. 15, nr 2-3, s. 107-120.

Nęcka, E. (2012), Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Nęcka, E. (2012), Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Obłój, K., Zhang, S. (2011), Przekraczaj rzekę po kamieniach: analiza dominującej logiki chińskich przedsiębiorców. „Master of Business Administration”, t. 19, nr 2, s. 43-53.

Olszewski, M. (2022), Zarządzanie kreatywnością w zespole projektowym (nieopublikowana praca doktorska), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.

Nęcka, E. (2012), Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Olszewski, M. (2022), Zarządzanie kreatywnością w zespole projektowym (nieopublikowana praca doktorska), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.

Poláková, M., Suleimanová, J. H., Madzík, P., Copuš, L., Molnárová, I., Polednová, J. (2023), Soft skills and their importance in the labour market under the conditions of Industry 5.0, Heliyon, t. 9, nr 8.

Rhodes, M. (1961), An analysis of creativity, „The Phi Delta Kappan”, t. 42, nr 7, s. 305-310.

Rogers, E. M. (2010). Diffusion of innovations. The Free Pres, New York.

Runco, M. (2004), Creativity, „Annual Review of Psychology”, t. 55, nr 1, s. 657-687.

Runco, M. (2014), Creativity: Theories and themes: Research, development, and practice, 2nd Edition, Academic Press.

Runco, M., Jaeger, G. (2012), The standard definition of creativity, „Creativity research journal”, t. 24, nr 1, s. 92-96.

Scott, G., Leritz, L., Mumford, M. (2004), The effectiveness of creativity training: A quantitative review, „Creativity Research Journal”, t. 16, nr 4, s. 361-388.

Simonton, D. K. (2008), Scientific talent, training, and performance: Intellect, personality, and genetic endowment,  „Review of general psychology, General Psychology”, t. 12, nr 1, s. 28-46.

Skilton, P., Dooley, K. (2010), The effects of repeat collaboration on creative abrasion, „Academy of Management Review”, t. 35, nr 1, s. 118-134.

Stein, M., Creativity and culture, „The Journal of Psychology”, t. 36, nr 2, s. 311-322.

Udzik B. (2006),  Ad  fontes,  czyli zacznijmy od uzgodnienia znaczeń, [w:] Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli, red. B. Niemierko, K. Szmigel, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków.

Ukkola-Vuoti, L., Kanduri, C., Oikkonen, J., Buck, G., Blancher, C., Raijas, P., Karma, K., Lähdesmäki, H., Järvelä, I. (2013), Genome-wide copy number variation analysis in extended families and unrelated individuals characterized for musical aptitude and creativity in music, „PLoS One”, t. 8, nr 2, e56356.

Velázquez, J. A., Segal, N. L., Horwitz, B. N. (2015), Genetic and environmental influences on applied creativity: A reared-apart twin study, „Personality and Individual Differences”, t. 75, s. 141-146.

Vinchon, F., Lubart, T., Bartolotta, S., Gironnay, V., Botella, M., Bourgeois-Bougrine, S., Burkhardt, J.-M., Bonnardel, N., Corazza, G.E., Glăveanu, V., Hanchett Hanson, M., Ivcevic, Z., Karwowski, M., Kaufman, J.C., Okada, T., Reiter-Palmon, R. and Gaggioli, A. (2023), Artificial Intelligence & Creativity: A Manifesto for Collaboration, „Journal of Creative Behavior”.

Weiner, R. (2000), Creativity and Beyond: Cultures. Values, and Change, State University of New York Press, Albany.

World Economic Forum (2020), The future of jobs report, World Economic Forum.

Co myślisz? Podziel się opinią!
+1
5
+1
5
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Udostępnij:

Ten artykuł został napisany przez człowieka, bez udziału sztucznej inteligencji.

Przypominam, że wszystkie zamieszczone w serwisie treści i autorskie ilustracje są chronione prawami autorskimi.
Udostępniam je na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL ), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

NAJNOWSZE WPISY